Wsparcie dla finansowania MŚP w programach ramowych UE

Fundusze Poręczeniowe zainteresowane uruchomieniem preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców w ramach programów ramowych UE zapraszamy do kontaktu z Krajowym Punktem Kontaktowym. Służymy pomocą przy włączaniu się w proces realizacji programów. Wspieramy w kontaktach z instytucjami unijnymi wdrażającymi instrumenty finansowe. Szkolimy w zakresie procedur aplikacyjnych, dzielimy się dobrymi praktykami, a także promujemy ofertę instytucji uczestniczących w programach wśród polskich przedsiębiorców.

KPK ułatwia instytucjom finansowym oraz przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, dostępnemu dzięki wsparciu UE. Punkt działa na zlecenie polskiego rządu, na podstawie uchwały Rady Ministrów i pod nadzorem Ministra Rozwoju. KPK obsługuje wszystkie programy UE, w których są dostępne instrumenty finansowe dla przedsiębiorców, m.in. COSME, Horyzont 2020, EaSI oraz Kreatywna Europa. KPK wspiera wdrożenie w Polsce instrumentów finansowych uruchamianych w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera) oraz ułatwia dostęp do Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego. Usługi KPK są świadczone bezpłatnie, na terenie całego kraju.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KSFP

W dniach 16-17 listopada 2017 roku w Hotelu Herbarium w Chomiąży Szlacheckiej odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KSFP,
Po zakończeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków odbyła się konferencja poświęcona przyszłym działaniom Funduszy Poręczeniowych w kontekście nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
Wśród zaproszonych gości byli między innymi Wiceprezes Związku Banków Polskich Pan Witold Bańka , Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych BGK Pan Jarosław Kała, przedstawiciele  Banku Gospodarstwa Krajowego Pan Maciej Grabowski.
W panelu dyskusyjnym na temat planów i zamierzeń w najbliższych latach uczestniczyli obok Prezesów Funduszy Poręczeniowych , przedstawiciele Banków Spółdzielczych  grupy SGB oraz BPS.
Krajowy Punkt Kontaktowy Funduszy Europejskich przy Związku Banków Polskich zorganizował warsztaty dla przedstawicieli Funduszy Poręczeniowych gdzie specjaliści KPK udzielali praktycznych wskazówek w jaki sposób można sięgnąć po instrumenty Finansowe takie jak COSME czy EaSI w ramach programów uruchamianych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny.
Omówiono także Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce za rok 2016.