Poręczenie

Poręczenie jako instrument finansowania rozwoju gospodarczego *

Fundusze poręczeń kredytowych są źródłem długoterminowego finansowania i są instrumentem pośredniego zaspokajania potrzeb kapitałowych przedsiębiorstw. Instytucja, która udziela poręczenia ułatwia przedsiębiorcom dotęp do kredytów i pożyczek poprzez przyjęcie na siebie gwarancji spłaty udzielonych kredytów i pożyczek w razie niewypłacalności przedsiębiorstwa. Fundusze w Polsce oferują małym i średnim firmom zabezpieczenie na ogół do 70% wartości kredytu lub pożyczki. Maksymalna wartosc poręczenia zależy od wysokości kapitału funduszu. Większość funduszy udziela maksymalnego poręczenia o wartości od 50 do 300 tys. zł, ale występują również poręczenia o wartości powyżej tej kwoty.

Fundusz poręczeniowy nie jest stroną dostarczającą kapitału przedsiębiorcy, a jedynie gwarantującą spłatę powstałych zobowiązań. Fundusz poręczeniowy rekompensuje bankowi lub funduszowi pożyczkowemu ewentualną stratę do wysokości , na jaką opiewa umowa poręczenia, pomniejszoną o ewentualną dokonaną wcześniej spłatę części rat kapitałowych kredytu. Od udzielonego poręczenia przedsiębiorca odprowadza prowizję, która wyrażona jest procentowo w stosunku do wysokości kwoty.poręczenia.

* – na podstawie publikacji Barbary Bartkowiak – „Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu Sp. z o.o. wydanie I, Warszawa 2009 r.