Członkowie

Członkami Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych są osoby fizyczne. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, który złoży deklarację przystąpienia do KSFP oraz opłaci składkę członkowską. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

Deklaracja – osoba fizyczna
Deklaracja – osoba prawna
Statut