KSFP

Działalność Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych zainicjowano w 1996 r. Powstało ono w okresie wielkich przemian ekonomicznych i społecznych; po okresie monopolu Państwa, w sytuacji liberalizacji i dynamicznego rozwoju usług finansowych. Deficyt wiedzy i doświadczenia zrodził potrzebę powołania niezależnej od państwa i jego instytucji organizacji skupiającej ludzi o szerokim spektrum wykształcenia ekonomicznego, prawniczego, gospodarczego i społecznego.

W życiu i działaniach Stowarzyszenia uczestniczą ludzie, którzy od samego początku kreowali rynek poręczeniowy w Polsce. Członkami Stowarzyszenia są osoby fizyczne zaangażowane w rozwój rynku usług finansowych przeznaczonych dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Cechuje ich szeroki zakres wiedzy i kompetencji w zakresie organizacji, zarządzania, finansów, bankowości, luki kapitałowej w dostepie do finansowania MŚP.

Członkami wspierającymi Stowarzyszenia są instytucje finansowe i organizacje gospodarcze i społeczne wspierające i działające na rzecz rozwoju sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Głównymi celami Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych są:

  • Wspieranie rozwoju systemu poręczeń kredytowych;
  • Upowszechnianie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności poręczycielskiej;
  • Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, finansowymi i innymi realizującymi podobne cele w zakresie rozwoju systemów poręczeń kredytowych;
  • Promocja funduszy poręczeń kredytowych.

Cele te realizowane są przez różnorodne formy aktywności zawodowej i społecznej w tym działania polegające na organizowaniu usług doradczych i szkoleniowych w zakresie tworzenia, uruchamiana i rozwoju instrumentów finansowych ułatwiających dostęp mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom do kapitału. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w pracach nad tworzeniem i doskonaleniem systemu poręczeń w Polsce we współpracy z odpowiedzialną administracją rządową (Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Ministerstwem Gospodarki) oraz administracją samorządową w poszczególnych województwach

Stowarzyszenie współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A., Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz innymi agendami zaangażowanymi w procesy budowania w Polsce systemu instrumentów finansowych, w tym głównie poręczeń.