Oferta KPK

Fundusze Poręczeniowe zainteresowane skorzystaniem z programu InvestEU zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych UE (KPK).

Aktualnie ofertę skierowaną m.in. do funduszy poręczeniowych/ gwarancyjnych w ramach Programu InvestEU posiada Europejski Fundusz Inwestycyjny.

W ramach jednego z „Okien” tematycznych Polityki Unii Europejskiej jest obszar MŚP. W ramach tego segmentu, oferowane są gwarancje i regwarancje portfelowe, gdzie Pośrednikiem Finansowym mogą być Instytucje poręczeniowe/ gwarancyjne.
Odbiorcą ostatecznym są podmioty sektora MŚP.

 KPK służy pomocą przy włączaniu się w proces realizacji programów poprzez:

  • wspieranie w kontaktach z instytucjami unijnymi wdrażającymi instrumenty finansowe, oraz
  • szkolenia w zakresie aktualnych ofert gwarancyjnych i regwarancyjnych, procedur aplikacyjnych,
  • dzielenie się dobrymi praktykami.

Ponadto KPK promuje ofertę narodowych pośredników finansowych uczestniczących w programach ramowych UE pośród polskich przedsiębiorców.

KPK ułatwia instytucjom finansowym oraz przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania. Punkt działa na zlecenie polskiego rządu, na podstawie uchwały Rady Ministrów i pod nadzorem Ministra właściwego ds. rozwoju. KPK obsługuje wszystkie programy UE, w których są dostępne instrumenty finansowe dla przedsiębiorców, w szczególności Cosme, Horyzont 2020, EaSI, czy InvestEU.

Usługi KPK są świadczone bezpłatnie, na terenie całego kraju.

Zapraszamy do zapoznania się z serwisem KPK

www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl oraz do subskrypcji Newslettera KPK https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/kontakt/.