10-Lecie Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych

 W dniu 19 października w Sopocie odbyła się gala obchodów X- lecia Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń  Kredytowych Sp. z o.o.

Gala połączona była z podsumowaniem działań funduszu w mijającym dziesięcioleciu na rzecz wsparcia  i rozwoju przedsiębiorczości w województwie pomorskim  ze szczególnym uwzględnieniem realizowanego przez Fundusz projektu JEREMIE.

Honorowymi gośćmi podczas gali byli: Poseł do Parlamentu Europejskiego –  Pan Jan Kozłowski , Wiceminister Rozwoju Regionalnego  – Pan Paweł Orłowski , Wice marszałek województwa pomorskiego – Pan Wiesław Byczkowski , Prezes Pracodawców Pomorza – Pan Zbigniew Canowiecki oraz Dyrektor Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego – Pan Jarosław Kała.

Wśród znamienitych gości znaleźli się również Pani poseł Krystyna Kłosin, która w latach 2007-2010 pełniła funkcję członka rady nadzorczej funduszu, Pan poseł Stanisław Lamczyk , Prezesi oraz Dyrektorzy Banków  którzy najaktywniej współpracują z funduszem : Pan Aleksander Rusiecki – Dyrektor Regionalny Banku PKO BP, Pani Bożena Rusewicz – Dyrektor Zarządzający Banku Banku PEKAO S.A. Region Pomorski Bankowości Detalicznej oraz Pani Prezes Ewa Poźniak Kilkowska z Banku Spółdzielczego Rumia.

Galę rozpoczęła Pani Irena Wróblak- Prezes Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. witając przybyłych gości  oraz podkreślając jak ważna dla funduszu na przestrzeni dziesięciu lat była i jest współpraca z instytucjami takimi jak: Urząd Marszałkowski województwa pomorskiego,  Bank Gospodarstwa Krajowego , Banki  oraz organizacje otoczenia biznesu. Pani Prezes podziękowała za dotychczasową współpracę, zachęcając do dalszej kooperacji.

W swoim przemówieniu Pan Jan Kozłowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, podkreślił jak ważną rolę na terenie województwa pomorskiego spełnia Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych w kreowaniu przedsiębiorczości poprzez takie przedsięwzięcia jak m.in. Inicjatywa JEREMIE.

Pan Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego podczas uroczystości wygłosił przemówienie na temat roli i znaczenia instrumentów zwrotnych dla rozwoju MŚP. Przedstawił takie zagadnienia jak wsparcie w postaci  poręczeń, pożyczek, gwarancji oraz wkładów kapitałowych. W obecnej perspektywie finansowej oferowane jest z Programów: Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej, Kapitał Ludzki  i 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

Wicemarszałek województwa pomorskiego  – Pan Wiesław Byczkowski oraz Pan Jarosław Kała  -Dyrektor DIIF BGK w swoich wystąpieniach podkreślili znaczenie projektu JEREMIE, który realizowany jest przez PRFPK Sp. z o.o. oraz przedstawili stan wdrażania Inicjatywy w województwie pomorskim.

Gala zakończyła się uroczystą kolacją oraz licznymi gratulacjami i podziękowaniami  od przybyłych gości dla Pani Prezes Ireny Wróblak.