Opinia Funduszy-projekt zmian w zakresie poręczeń i gwarancji

Szanowni Państwo!  

Koleżanki i Koledzy!

W związku z otrzymaniem przez KSFP w dniu wczorajszym kopi pisma Ministra Finansów, dotyczącego projektowanych zmian rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”, pismo znak: DG4/664/154/JCK/2012/2508, Zarząd KSFP zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie uwag w trybie pilnym do przedmiotowego projektu. W piątek 21 grudnia 2012 r. zredagowane pismo, uwzględniające uwagi środowiska poręczeniowego zostanie przekazane do Ministerstwa Finansów i stosownych organów. PROŚBA O PRZESŁANIE OPINII DO 20 GRUDNIA 2012 r. (do końca dnia). 

Załącznik: Pismo Ministra Finansów

Jednocześnie udostępniamy pismo MF, znak: DG2/660/470/MGC/2012/1774 z dnia 10IX 2012 rdotyczące istotnych zmian w ustawie o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Zwracamy uwagę na uzasadnienie projektowanych zmian i ich skutków dla budżetu państwa oraz wpływu na rozwój i funkcjonowanie Funduszy Poręczeniowych w Polsce.