Opinia Funduszy-projekt zmian w zakresie poręczeń i gwarancji

Szanowni Państwo!  

Koleżanki i Koledzy!

W związku z otrzymaniem przez KSFP w dniu wczorajszym kopi pisma Ministra Finansów, dotyczącego projektowanych zmian rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”, pismo znak: DG4/664/154/JCK/2012/2508, Zarząd KSFP zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie uwag w trybie pilnym do przedmiotowego projektu. W piątek 21 grudnia 2012 r. zredagowane pismo, uwzględniające uwagi środowiska poręczeniowego zostanie przekazane do Ministerstwa Finansów i stosownych organów. PROŚBA O PRZESŁANIE OPINII DO 20 GRUDNIA 2012 r. (do końca dnia). 

Załącznik: Pismo Ministra Finansów

Jednocześnie udostępniamy pismo MF, znak: DG2/660/470/MGC/2012/1774 z dnia 10IX 2012 rdotyczące istotnych zmian w ustawie o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Zwracamy uwagę na uzasadnienie projektowanych zmian i ich skutków dla budżetu państwa oraz wpływu na rozwój i funkcjonowanie Funduszy Poręczeniowych w Polsce.

Apel o wspólne budowanie strony

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych uruchomiło nową stronę internetową, która jest w trakcie budowy i uzupełniania. Naszym pragnieniem jest, aby strona była wizytówką całego naszego środowiska.

Dlatego zachęcamy do przesyłania informacji i materiałów z życia funduszy, dokumentujących codzienną aktywność na rzecz rozwoju MSP oraz informacje o wydarzeniach i osiągnięciach.

Z poważaniem,

Tomasz Bąkowski

Konwersatorium

15 listopada 2012 r. – odbyło się konwersatorium „Czwartki u Ekonomistów” organizowane przez Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz wydawnictwo Con Corda nt. „Czy mikropożyczka przeciwdziała wykluczeniu finansowemu? Społeczny wymiar działania instytucji finansowych”.

Zjazd Funduszy Poręczeniowych – Jachranka 2012

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Dziękuję za Waszą obecność i aktywny udział w dorocznym Zjeździe Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych.

Zakończony Zjazd był forum wymiany myśli,  poglądów i doświadczeń grona osób, które od wielu lat działa na rzecz rozwoju rodzimego biznesu, wspierając miro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Jak ważna jest nasza praca, każdy z nas przekonuje się niemal każdego dnia, podejmując decyzje i przejmując ryzyko towarzyszące kredytom i pożyczkom udzielanym przedsiębiorcom.

Rola Funduszy Poręczeniowych w polskiej gospodarce wzrasta z roku na rok. Jest to zasługa nie tylko wzrastających środków przeznaczanych na zabezpieczanie ryzyka, lecz przede wszystkim Kapitałowi – osobom tworzącym sektor poręczeniowy.

Kapitałem są Ludzie, którzy poświęcają swój czas i energię na budowanie nowoczesnego systemu poręczeniowego w Polsce.

Obecność takich osób jak Pana Prezesa Krzysztofa Pietraszkiewicza, Pani Prezes Bożeny Lublińskiej-Kasprzak i Pana Premiera Waldemara Pawlaka jest wyrazem uznania dla działań i pracy całego środowiska poręczeniowego.

Dziękuję jeszcze raz Ministerstwu Gospodarki, które wspiera działalność naszego Stowarzyszenia, również współfinansując różne obszary naszej aktywności.

dr Tomasz Bąkowski

Prezes Zarządu KSFP

 

  1. Jachranka 2012
  2. Zjazd_FPK_Jachranka_24_10
  3. Doświadczenia z europejskimi instytucjami_POLFUND B.Bartkowiak KSFP_24-10-2012
  4. Zjazd Jachranka MMK 10 2012
  5. Zjazd KSFP_Jachranka 24 25 10 2012_KPK CIP

 

Wizyta studyjna w Hiszpanii 2012

Z inicjatywy Ministerstwa Gospaodarki w dniach 4 -8 lipca 2012 roku odbyła się misja studyjna polskich środowisk finansowych w Hiszpanii. Pobyt wypełniony był licznymi spotkanimi w instytucjach rządowych, samorządowych w funduszach poręczeniowych i funduszu regwarancyjnym. Doświadczenia hiszpańskiech funduszy działających w sytuacji stresu rynkowego spowodowanego głębokim kryzyzem finansowym były cenną lekcją dla polskich instytucji finansowych, biorącyhc udział w misji. Krajowe Stowarzyszenie Funduszy poręczeniowych pragnie złożyć podziękowania Panu Radcy Mirosławowi Węglarczykowi za organizację pobytu i czuwanie nad jej efektywnym przebiegiem.